• Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
pieknybrzuszek.com


SPIS TREŚCI:
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
6. REKLAMACJA PRODUKTU
7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
10. DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sklep Internetowy WWW.pieknybrzuszek.com dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.pieknybrzuszek.com     prowadzony jest przez Grażyna Lerman prowadzącego działalność gospodarczą pod     firmą MAGRA Grażyna Lerman,  wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności     Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej przez Prezydenta miasta Białystok, organ prowadzący rejestr, do którego wpisana jest fimrma Minister Rozwoju,  posiadający:     adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Antoniukowska     6/1, 15-845 Białystok, NIP: 8442059572, REGON 200283486 tel. , (opłata jak     za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora), adres e-mail:     sklep@pieknybrzuszek.com.
1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do     przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (z wyjątkiem pkt. 11     Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców).
1.3. Administratorem danych osobowych  przetwarzanych w związku z realizacją     postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane     są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie Sklepu     Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której     dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo     do ich aktualizacji i poprawiania.
1.4. Definicje:
1.4.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni     ustawowo wolnych od pracy.
    1.4.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym     umożliwiający utworzenie Konta.
    1.4.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz     dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w     szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz     określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
    1.4.4. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności     prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące     także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2)     osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości     prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza     zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
    1.4.5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.     1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
    1.4.6. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i     hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym     Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz     informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
    1.4.7. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna     świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która     umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne     otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera     zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie     Internetowym.
    1.4.8. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca     przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, nowa, pozbawiona     wad.
    1.4.9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
    1.4.10. SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod         adresem internetowym: WWW.pieknybrzuszek.com  na platformie sklepowej     Shoper.
    1.4.11. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – rażyna Lerman prowadzącego działalność gospodarczą pod     firmą MAGRA Grażyna Lerman,  wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności     Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej przez Prezydenta miasta Białystok, posiadający:     adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Antoniukowska     6/1, 15-845 Białystok, NIP: 8442059572, REGON 200283486, (GIODO), zbiór o numerze 025684/2013 tel. 509-015-901, (opłata jak za połączenie     standardowe - wg. cennika właściwego operatora), adres e-mail: sklep@pieknybrzuszek.com.
    1.4.12. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta     między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
    1.4.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez     Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
    1.4.15. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do     czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie     obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności     prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca         osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub     zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
    1.4.15.USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014     r. o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z roku 2014 poz. 827 z późniejszymi     zmianami).
    1.4.16. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza     Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze     Sprzedawcą.


 1. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto,     Formularz Zamówienia oraz Newsletter.
2.1.1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych     kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu     pola „Załóż konto” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez     kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty     elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę     następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica,     numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty     elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców     niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru     NIP.
2.1.1.1.  Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas     nieoznaczony.     Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania     przyczyny, usunięcia     Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego     żądania do Usługodawcy, w     szczególności za pośrednictwem poczty     elektronicznej na adres:     sklep@pieknybrzuszek.com  lub też pisemnie na adres: ul.     Antoniukowska 6/1, 15-    845 Białystok.
2.1.2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z     momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka     w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez     Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza     Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu     Formularza Zamówienia pola „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – do tego     momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w     tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami     dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne     jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i     nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy,     miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz     danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i     sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących     konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
2.1.2.1. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma     charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego     pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za     jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
2.1.3. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce     „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty     elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu     pola „Zapisz się”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie     odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta     Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.
2.1.3.1. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas     nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny,     wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego     żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na     adres: sklep@pieknybrzuszek.com  lub też pisemnie na adres: ul. Antoniukowska     6/1, 15-845 Białystok.
2.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym,     którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie     multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3)     przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet     Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w     wersji 12.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768;     (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz     obsługi Javascript.
2.3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób     zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr     osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób     trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze     stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o     charakterze bezprawnym.
2.4. Tryb postępowania reklamacyjnego:
2.4.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę     oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z     wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 i 7     Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład:
    2.4.2. Pisemnie na adres: ul. Antoniukowska 6/1, 15-845 Białystok;
    2.4.3. W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:     sklep@pieknybrzuszek.com;
    2.4.4.Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i     okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty     wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych     kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie     reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę j    edynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem     zalecanego opisu reklamacji.
    Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie     później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. 


 1. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY


3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim     złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie     Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.
3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych     polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego     przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport,     dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić     wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na     stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w     chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
3.3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień
3.3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po     uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z     pkt. 2.1.2 Regulaminu.
3.3.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz     jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania     Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez     Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania     Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej     oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji     oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta     powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a     Sprzedawcą.
3.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy     Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie     Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której     mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona     i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

 1. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT


4.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy     Sprzedaży:
4.1.1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
4.1.2. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
4.2.2.1. Bank: mBank
4.2.2.2. Numer rachunku: 04 1140 2004 0000 3002 7978 8643
4.1.3. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl  – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Sposoby płatności”. 

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:
Karty płatnicze:

 • Visa
 • Visa Electron
 • MasterCard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro
 • W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.


4.1.4. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą  

4.1.5 Płatności  imoje - klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach4

indeks(2).png

2. Termin płatności: 3 dni, po tym czasie nulujemy zamówienie.
4.2.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym,     płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient     obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia     zawarcia Umowy Sprzedaży.
4.2.2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki,     Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

 1. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU


5.1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5.2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi     inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi     pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce     „Koszty i czas dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili     wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
5.3. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
5.4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
5.4.1. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa.
5.4.2. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.
5.4.3. Przesyłka paczkomaty.
5.5. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w     opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin.     W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest     najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 Dni Roboczych.     Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
5.5.1.  W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
5.5.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia     zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

 1. REKLAMACJA PRODUKTU
  (DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)


6.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany     Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie     obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
6.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe     informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz     uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce     „Reklamacja towaru”.
6.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
6.3.1. pisemnie na adres: ul. Antoniukowska 6/1, 15-845 Białystok;
6.3.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:     sklep@pieknybrzuszek.com;
6.4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności     dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia     wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową     Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy     Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i     przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu     poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji     złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
6.5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w     terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się     Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za     uzasadnioną.
6.6. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub     do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie     dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę     o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres ul. Antoniukowska 6/1, 15-    845 Białystok. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób     jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo     nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim     uzgodnieniu terminu, Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się     znajduje.
6.7. Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w pkt. 7.6 Regulaminu nie ma wpływu     na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o którym     mowa w pkt. 7.5 Regulaminu oraz nie narusza prawa Klienta żądania od Sprzedawcy     demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu     wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1]     Kodeksu cywilnego.

 1. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR


7.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
7.2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości     skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia     roszczeń:
7.2.1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu     konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o     Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie     sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania     stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra     sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu     organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr     113, poz. 1214).
7.2.2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji     Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji     Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania     mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a     Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej     przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach     oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów     Inspekcji Handlowej.
7.2.3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między     Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego     (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań     statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów,     Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację     Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz     przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email     porady@dlakonsumentow.pl.

 

 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  (DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)


8.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni     kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia     kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 10.8 Regulaminu. Do zachowania     terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o     odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
8.1.1. pisemnie na adres: ul. Antoniukowska 6/1, 15-845 Białystok
8.1.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  sklep@pieknybrzuszek.com
8.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do     Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu     Internetowego w zakładce „Zwroty”. Konsument może skorzystać z     wzoru     formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
8.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
8.3.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do     przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w     posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż     przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są     dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego     Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów     przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
8.3.2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
8.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za     niezawartą.
8.5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni     kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od     umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym     koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z     wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób     dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności     przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że     konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego     z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt     od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od     konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez     konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi     wcześniej.
8.6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni     kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy     lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że     Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu     wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres : Sklep Piękny Brzuszek,  ul. Antoniukowska 6/1, 15-845 Białystok.
8.7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące     wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do     stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
8.8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które     obowiązany jest ponieść konsument:
8.8.1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób     dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do     zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
8.8.2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
8.8.3. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie     konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,     konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego     żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od     umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego     świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia.     Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest     wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
8.9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w     odniesieniu do umów:
8.9.1. (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną     zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że     po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;     (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad     którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem     terminu do odstąpienia od umowy; (3)  w której przedmiotem świadczenia jest     Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub     służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem     świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin     przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt     dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie     można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli     opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia     są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają     nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są     napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy     Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i     których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;     (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu     dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo     inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne     niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo     odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych     usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe     lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym     opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie     dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11)     zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie     zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu     samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami     rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub     okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane     na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną     zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po     poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 1. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW


9.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie     Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.
9.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem     niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.     Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania     przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń     w stosunku do Sprzedawcy.
9.3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć     dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości     albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz  faktu     zawarcia Umowy Sprzedaży.
9.4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta     nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz     niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w     takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie     Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za     opóźnienie w przewozie przesyłki.
9.5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie     będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób     przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu     nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich     czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
9.6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu     rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
9.7. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może     wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem     natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy     stosownego oświadczenia.
9.8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie     będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona -     zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w     sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy     Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych.     Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do     Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody     przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu     utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego     konsumentem.
9.9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a     Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi     właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

 

 1. DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 

Administratorem podanych danych osobowych jest: P.B. Maciej Lerman, ul. Antoniukowska 6/1, 15-845 Białystok, NIP: 5422642976, REGON: 200710882.

Celem przetwarzania danych jest: Załatwienie sprawy, podjęcie współpracy, zawarcie umowy. Gromadzone przez nas informacje wykorzystujemy wyłącznie do celów, na które wyraziliście  zgodę, w tym, aby móc skontaktować się z Panią/Panem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie, na potrzeby obsługi i realizacji złożonego zamówienia, ustalania Pani/Pana preferencji dotyczących produktów oraz wysyłania do Pani/Pana materiałów promocyjnych i marketingowych.

Podstawa prawna przetwarzania: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, Ustawa  z dnia 23.04.1964r. kodeks cywilny.

Zebrane dane będą przechowywane do: ustania celu w jakim były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zebrane dane mogą być przekazywane: tylko odbiorcom upoważnionym na mocy przepisów prawa

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy sprzedaży. Wypełniając formularz rejestracji możesz również wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera (informacji handlowych drogą elektroniczną) na podany przez Panią/Pana na  adres e-mail. Wyrażona przez Panią/Pana zgoda może zostać w każdym momencie cofnięta.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


11.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
11.2. Zmiana Regulaminu:
11.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych     przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w     zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego     Regulaminu.
11.2.2. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych     Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian     Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już     składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy     Sprzedaży.
11.3. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.