• Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO pieknybrzuszek.com

Sklep Internetowy www.pieknybrzuszek.com dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.§ 1 Definicje


1. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na:
a) dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, w tym za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
3. Dostawca – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów:
a) firmę kurierską;
b) operatora skrytek pocztowych (paczkomat).
4. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
5. Infolinia – oznacza numer telefonu 510892160, pod którym Klient może skontaktować się z Usługodawcą.
6. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
7. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
8. Konto Klienta – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.
9. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
10. Przedsiebiorca na prawach konsumenta - Przepisy dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym rozdziale stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
11. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
12. Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego
13. Sprzedawca – przedsiębiorca prowadzący firmę handlową pod marką Piękny Brzuszek korzystający z funkcjonalności i zasobów Sklepu Internetowego www.pieknybrzuszek.com w celu zaproszenia Klientów do zawarcia Umowy sprzedaży.
14. Strona Internetowa Sklepu – oznacza strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie pieknybrzuszek.com.
15. Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży
16. Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi, Sprzedawcy lub Usługodawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
17. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.
18. Usługodawca, SPRZEDAWCA – Piękny Brzuszek prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą P.B. Maciej Lerman, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej przez Prezydenta miasta Białystok, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Antoniukowska 6/1, 15-845 Białystok, NIP: 8442059572, REGON: 200283486, (GIODO), zbiór o numerze 025684/2013 tel. 509-015-901, (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora), adres e-mail: sklep@pieknybrzuszek.com.
19. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.
20.Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
21.Wada fizyczna– niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:

 1. nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,
 3. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 4. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
 5. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;
 6. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

22. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

§ 2

Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego


1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.
2. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Załóż konto” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
3. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@pieknybrzuszek.com lub też pisemnie na adres: ul. Antoniukowska 6/1, 15- 845 Białystok.
4. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
5. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
6. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.
7.Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@pieknybrzuszek.com lub też pisemnie na adres: ul. Antoniukowska 6/1, 15-845 Białystok.
8.Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
9. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
10. Tryb postępowania reklamacyjnego dla usług elektronicznych:
a) Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 i 7 Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład:
b) Pisemnie na adres: ul. Antoniukowska 6/1, 15-845 Białystok;
c) W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@pieknybrzuszek.com;
d) .Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę j edynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
e) Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
11. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów i zdjęć zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem niektórych logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Usługodawcy.
12. Usługodawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.
13. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
14. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
15. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy lub Sprzedawcy, tj. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.
16. Sprzedawca może anulować zamówienie złożone przez Klienta niebędącego Konsumentem (tj. odstąpić od Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 395 Kodeksu cywilnego) od momentu zawarcia Umowy sprzedaży aż do upływu 14 dni od dnia Dostawy Towaru. Odstąpienie od Umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny, w szczególności, gdy zamówienie wskazuje na nabywanie Towaru w celu jego dalszej odsprzedaży. Odstąpienie nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
17. Sprzedawca stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

§ 3

Warunki zawierania umowy sprzedaży


1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie.
3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży oraz na stronie sklepu internetowego pod adresem https://pieknybrzuszek.com/news/n/580/Dostawa-Formy-platnosci

4. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z regulaminem.
5. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 5. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

7. Wszystkie towary oferowane na stronie internetowej sklepu są towarami dostępnymi. Jednak w wyjątkowych sytuacjach może się zdarzyć, że towar nie będzie dostępny. W takich sytuacjach, w przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia lub zamówienia w całości. W razie dokonania przez niego płatności - kwota za niezrealizowaną część zamówienia zostanie zwrócona.
 § 4

Sposoby i terminy płatności za produkt


1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
a) Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
b). Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy: Bank: mBank Numer rachunku: 04 1140 2004 0000 3002 7978 8643
c) Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Sposoby płatności”.
Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:
Karty płatnicze:
• Visa
• Visa Electron
• MasterCard
• MasterCard Electronic
• Maestro
• W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
d). Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą
e). Płatności Shoper - klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach

Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.


 2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.


§ 5
Koszt, Sposoby i Termin dostawy1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Dostawa, Formy płatności” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
a) Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa.
b) Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.
c) Przesyłka do punktu odbioru Paczkomaty.
3. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi  7 Dni Roboczych. Czas podany przy produktach jest czasem orientacyjnym. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
a)W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
b) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
4. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy fakturę VAT albo przesyła przy pomocy poczty elektronicznej, na adres elektroniczny podany przez Klienta podczas składania zamówienia, fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary. Faktura VAT dostarczana jest przy pomocy poczty elektronicznej w formie pliku elektronicznego w formacie PDF. W celu otwarcia pliku Klient powinien posiadać bezpłatne oprogramowanie kompatybilne z formatem PDF. Sprzedawca rekomenduje w tym celu program Adobe Acrobat Reader, które można pobrać bezpłatnie pod adresem http://www.adobe.com.

§ 5

Rękojmia

 

 1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych.
  2. Jeżeli Towar ma wadę fizyczną, Klient może:
  a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

  Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
  b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
  3. Sprzedawca może odmówić zadość uczynienia żądaniu Klienta będącego konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta będącego konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
  4.Klient będący konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
  5. W wypadku Klienta będącego konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta koszty reklamacyjne pokrywa Sprzedawca, w szczególności koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedawcy jak i ponownego odesłania go do Klienta będącego konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta przez Sprzedawcę.
  Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta będącego konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
  6. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klienta będącego konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta będącego konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Regulamin”.
  7. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta będącego konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta na przykład:
  a) pisemnie na adres: ul. Antoniukowska 6/1, 15-845 Białystok;
  b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@pieknybrzuszek.com;
  c) Zaleca się podanie przez Klienta będącego konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
  7. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta będącego konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
  8. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta będącego konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta lub do wykonania uprawnień Klienta będącego konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta Klienta będącego konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie produktu na adres ul. Antoniukowska 6/1, 15- 845 Białystok. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta będącego konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
  9. Produkty prezentowane w Sklepie Internetowym mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do Produktu.
  10. Odzież ciążowa i bielizna nie jest objęta gwarancją.

 Reklamacja niezgodność z umową

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu, z tytułu braku zgodności Produktu z umową, są określone w ustawie o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r.

2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą, o którym mowa w § 9, z tytułu rękojmi są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
3. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu, za brak zgodności Produktu z umową, istniejący w chwili dostarczenia Produktu i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu określony przez Sprzedawcę lub osoby działające w jego imieniu jest dłuższy. 

4. Zawiadomienia o braku zgodności Produktu z umową oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
sklep@pieknybrzuszek.com  lub pisemnie na adres: ul. Antoniukowska 6/1, 15-845 Białystok. W powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę,  dla oceny nieprawidłowości i niezgodności Produktu z umową, Konsument lub podmiot, o którym mowa w  treści Regulaminu mają obowiązek udostępnić Produkt Sprzedawcy, a Sprzedawca zobowiązany jest do odebrania go na swój koszt.
5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu jej otrzymania, w przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiebiorca na prawach konsumenta – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.
6.  Klient może żądać w pierwszej kolejności wymiany lub naprawienia Produktu przez Sprzedawcę. Obniżenia ceny oraz odstąpienia od umowy Klient może żądać wyłącznie w określonych w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. przypadkach (m.in. w przypadku, gdy niezgodność towaru z umową jest istotna, gdy Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową czy w przypadku, gdy brak zgodności towaru z umową występuje nadal, pomimo że sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową). 

7.  W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiebiorca na prawach konsumenta, Sprzedawca odpowiednio:
a) pokrywa koszty wymiany oraz ponownego dostarczenia Produktu do Konsumenta,
b) pokrywa koszty naprawy oraz ponownego dostarczenia Produktu do Konsumenta,
c) obniża cenę Produktu (obniżona cena musi pozostawać w proporcji ceny towaru zgodnego z umową do towaru niezgodnego z umową) i zwraca Konsumentowi lub
podmiotowi, o którym mowa w § 10 wartość obniżonej ceny najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania uprawnionego oświadczeniao obniżeniu ceny,

d) w przypadku uprawnionego odstąpienia od umowy przez Konsumenta lub podmiot, o którym mowa w § 10 – zwraca im cenę Produktu najpóźniej w terminie 14  dni od dnia otrzymania zwracanego towaru lub dowodu jego odesłania. W razie odstąpienia od umowy, Konsument lub  zobowiązany jest
niezwłocznie zwrócić towar do Sprzedawcy na koszt Sprzedawcy.

8. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana na papierze lub innym trwałym nośniku np. wiadomość mailowa lub SMS.

 

§6

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) .Konsument lub przedsiębiorca uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
b) Konsument lub przedsiębiorca uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
c) Konsument lub przedsiębiorca może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

§7

Odstąpienie od umowy Sprzedaży


1. Klient będący konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się  od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta będącym konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta
3.Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem np.


 pisemnie na adres sklepu
Piękny Brzuszek
ul. Antoniukowska 6/1
15-845 Białystok

 

 Możesz też skorzystaj ze wzoru poniżej, który to wzór stanowi załącznik nr 1 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.Wzór oświadczenie o zwrocie towaru:
………………………………………………….
Imię i nazwisko
…………………………………………………..
Adres:
…………………………………………………...
Tel kontaktowy.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
Oświadczam, że zgodnie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta zwracam zakupiony towar w postaci:
................................................................................................................................................................
Towar otrzymałem dnia: .................................
Numer konta na który proszę dokonać zwrotu mojego świadczenie
........................................................................................................
Oświadczam, że zwracany towar jest w stanie niezmienionym i nie był używany.
Podpis4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
5. Jeśli Klient będący konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klient będący konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta albo Przedsiębiorcy Indywidualnego. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klient będący konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji.
7. Jeżeli Klient będący konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klient będący konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
8. Klient będący konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
9. W wypadku odstąpienia Klient  ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
10. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje   o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.
11. Klient będący konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
12. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient będący konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta chyba, że Klient będący konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
13. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi  w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klient będący konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
14. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klient będący konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumentaw odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
15. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klient będący konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta  w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
16. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klient będący konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta w odniesieniu do umów o świadczenie Usługi dodatkowej, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy.
 

§ 8 Usługi nieodpłatne

1. Usługodawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
a) Chat;
b) Formularz kontaktowy;
c) Newsletter;
d) Prowadzenie Konta Klienta;
e) Zamieszczanie opinii.
2. Usługi wskazane w § 10 ust. 1 Regulaminu powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, za wyjątkiem usługi Chat, która świadczona jest w godzinach i dniach wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu.
3. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Usługodawcy.
4 Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Usługodawcy.
5. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w przesłanym formularzu potwierdzenie przez Usługodawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
6. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Usługodawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych usługach lub produktach. Newsletter przesyłany jest przez Usługodawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.
7. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
8. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter.
9. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.
10. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta Usługodawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Usługodawcę, może ono zostać usunięte do 14 (czternaście) dni od zgłoszenia żądania.
11. Usługa Zamieszczanie opinii polega na umożliwieniu przez Usługodawcę, Klientom posiadającym Konto Klienta publikacji na Stronie Internetowej Sklepu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Klienta dotyczących w szczególności Towarów.
12. Rezygnacja z usługi Zamieszczanie opinii możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Klienta na Stronie Internetowej Sklepu.
13. Usługa nieodpłatna Chat, polega na nawiązaniu kontaktu w czasie rzeczywistym pomiędzy Klientem a Usługodawcą za pośrednictwem komunikatora zamieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu. W trakcie korzystania z nieodpłatnej usługi Chat, Klient ma możliwość zawarcia Umowy Sprzedaży, na zasadach opisanych w § 4 Regulaminu.
14 Rezygnacja z nieodpłatnej usługi Chat, możliwa jest w każdej chwili i polega na nie korzystaniu z komunikatora zamieszczonego na stronie Internetowej Sklepu.
15. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Usługodawcy, Sprzedawcy, tj. prowadzenia działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Usługodawcy czy też Sprzedawców; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd, jak również w przypadku działania przez Klienta na szkodę innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Usługodawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.


§ 9

Odpowiedzialność i obowiązki Klienta

1. Kupujący zobowiązany jest do:
a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b. korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
d. korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedającego,
e. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f. korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami współżycia społecznego.


§ 10

DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM


Administratorem podanych danych osobowych jest: P.B. Maciej Lerman, ul. Antoniukowska 6/1, 15-845 Białystok, NIP: 5422642976, REGON: 200710882.
Celem przetwarzania danych jest: Załatwienie sprawy, podjęcie współpracy, zawarcie umowy. Gromadzone przez nas informacje wykorzystujemy wyłącznie do celów, na które wyraziliście zgodę, w tym, aby móc skontaktować się z Panią/Panem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie, na potrzeby obsługi i realizacji złożonego zamówienia, ustalania Pani/Pana preferencji dotyczących produktów oraz wysyłania do Pani/Pana materiałów promocyjnych i marketingowych.
Podstawa prawna przetwarzania: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, Ustawa z dnia 23.04.1964r. kodeks cywilny.
Zebrane dane będą przechowywane do: ustania celu w jakim były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Zebrane dane mogą być przekazywane: tylko odbiorcom upoważnionym na mocy przepisów prawa
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu
Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy sprzedaży. Wypełniając formularz rejestracji możesz również wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera (informacji handlowych drogą elektroniczną) na podany przez Panią/Pana na adres e-mail. Wyrażona przez Panią/Pana zgoda może zostać w każdym momencie cofnięta.


Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Zasadach przetwarzania danych, pod adresem:
https://pieknybrzuszek.com/news/n/878/Polityka-Prywatnosci

§ 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu pod adresem https://pieknybrzuszek.com/news/n/864/Regulamin.
3. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
4. Dokonanie zmian nastepuje z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
5. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
6. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Regulaminy promocji Halloween w sklepie www.pieknybrzuszek.com

Regulamin promocji Halloween 29.10 - 01.11.2021 r.

1. Promocja trwa od dnia 29.10.2021 od godziny 14.00 do dnia 01.11.2021 do godziny 23.59.


2. Uczestnik akcji przy zakupach na kwotę minimum 150 zł (suma zakupionych produktów bez kosztów przesyłki) i wpisaniu w pole kupon rabatowy HALLOWEEN otrzymuje 10% rabat.


3. W przypadku zwrotu części zakupionych produktów, rabat jest przeliczany do ostatecznej kwoty zakupu i korygowana jest cena produktów według należnego lub nienależnego rabatu.


4. Rabat nie dotyczy produktów przecenionych. Promocja nie łączy się z innymi rabatami, promocjami i darmową dostawą.

5. Rabatem objęte są kategorie W ciąży, Karmiące Mamy oraz Poród.

 

 

Regulamin promocji BLACK WEEK 22.11.2021-28.11.2021

 1. Promocja trwa od dnia 22.11.2021 od godziny 14.00 do dnia 28.11.2021 do godziny 23.59.
 2. Uczestnik akcji przy zakupach na kwotę minimum 300 zł (suma zakupionych produktów bez kosztów przesyłki) i wpisaniu w pole kupon rabatowy BLACK otrzymuje 10% rabat.
 3. W przypadku zwrotu części zakupionych produktów, rabat jest przeliczany do ostatecznej kwoty zakupu i korygowana jest cena produktów według należnego lub nienależnego rabatu.
 4. Rabat nie dotyczy produktów przecenionych. Promocja nie łączy się z innymi rabatami, promocjami i darmową dostawą.
 5. Rabatem objęte są wszystkie kategorie sklepu.

 

 

Regulamin promocji  WEEK  25.02-27.02.2022

 1. Promocja trwa od dnia 25.02.2022  do dnia 27.02.2022 do godziny 20.59.
 2. Uczestnik akcji przy zakupach na kwotę minimum 450 zł (suma zakupionych produktów bez kosztów przesyłki) i wpisaniu w pole kupon rabatowy WEEK otrzymuje 10% rabatu. Powyzej kwoty 450 zł na to samo hasło rabat wynosi 15%.
 3. W przypadku zwrotu części zakupionych produktów, rabat jest przeliczany do ostatecznej kwoty zakupu i korygowana jest cena produktów według należnego lub nienależnego rabatu.
 4. Rabat nie dotyczy produktów przecenionych. Promocja nie łączy się z innymi rabatami, promocjami i darmową dostawą.
 5. Rabatem objęte są wszystkie kategorie sklepu.

 

 Promocja 5 % RABATU NA PIERWSZE ZAMÓWIENIE 

od 7 kwietni 2021 od godziny 13.00 do 10.04 kwietnia 2022 do godziny 23.00

1. zniżki nie łączą się

2. Rabat dotyczy produktów nie przecenionych

3. Rabat nie dotyczy dostawy

4. Trzeba się zarejestrować

 

Regulamin promocji  10% za zapis do newstlettera

1. Kod obowiązuje jednorazowo

2. Kod nie dotyczy produktów w promocji, przecenionych, z darmowa dostawą, zniżki nie łączą się

3. Kod należy wpisać od razu podczas składania zamówienia.

 

 

Regulamin korzystania z karty podarunkowej Pieknybrzuszek.com

 

Karta Podarunkowa elektroniczny bon towarowy, wydany na okaziciela, upoważniający do jednokrotnego lub wielokrotnego dokonywania zakupów w sklepie pieknybrzuszek.com w zakresie ustalonego na Karcie Podarunkowej limitu kwotowego. Nabywca – osoba, która nabywa od Wydawcy Kartę Podarunkową w zamian za przekazanie Wydawcy środków pieniężnych w wysokości równej kwocie doładowania Karty Podarunkowej w celu jej wykorzystania na własną rzecz lub przekazania Użytkownikowi. Użytkownik – Nabywca lub każdorazowy posiadacz Karty Podarunkowej, przedstawiający ją do realizacji w sklepie pieknybrzuszek.com na towary dostępne w sklepie online.

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki użytkowania Karty Podarunkowej.

2. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej, a następnie do przyjmowania jej do realizacji w sklepie pieknybrzuszek.com Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wysokości doładowania Karty Podarunkowej oraz do dokonywania transakcji Kartą Podarunkową w sklepie pieknybrzuszek.com w okresie ważności Karty Podarunkowej.

3. Nabycie Karty Podarunkowej jest możliwe wyłącznie w sklepie pieknybrzuszek.com

4. Nabycie Karty Podarunkowej przez Nabywcę jest równoznaczne z zawarciem umowy o korzystanie z karty podarunkowej, zawartej pomiędzy Wydawcą i Nabywcą.

5. Karta Podarunkowa nie może być wymieniona na gotówkę w całości lub w części.

6. Karta Podarunkowa może być wykorzystana wyłącznie w sklepie pieknybrzuszek.com .

7. Z zastrzeżeniem ust. 14 Regulaminu, Karta Podarunkowa jest ważna przez kolejne 12 miesięcy od daty jej zakupu. . Po upływie terminu ważności Karty Podarunkowej, staje się ona nieważna i nie uprawnia do dokonywania dalszych zakupów w sklepie pieknybrzuszek.com Niewykorzystane środki pieniężne, znajdujące się na Karcie Podarunkowej, nie podlegają zwrotowi.

8. Termin ważności Karty Podarunkowej jest umieszczony na karcie.

9. Karta Podarunkowa daje możliwość wielokrotnego dokonywania zakupów w sklepie Pieknybrzuszek.com

10. Wydawca przyjmuje do realizacji wyłącznie Karty Podarunkowe, z nieprzekroczonym terminem ważności, posiadające wszystkie zabezpieczenia chroniące przed jej sfałszowaniem, oraz unikalny kod.

11. Wartość zakupów dokonywanych przy użyciu Karty Podarunkowej będzie odejmowana od znajdujących się na niej środków pieniężnych, aż do wykorzystania limitu zgromadzonego na Karcie Podarunkowej lub upływu daty ważności Karty Podarunkowej.

12. Saldo Karty Podarunkowej można w każdej chwili sprawdzić kontaktując się ze sklepem pieknybrzuszek.com.

13. Przy realizacji Karty Podarunkowej Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość zakupionych Towarów jest niższa od bieżącej wartości środków pieniężnych, zgromadzonych na Karcie Podarunkowej. Pozostała część środków pieniężnych pozostaje do wykorzystania przez Użytkownika w okresie ważności Karty Podarunkowej.

14. W przypadku, gdy cena Towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Podarunkowej będzie wyższa niż wartość zgromadzonych na niej środków, Użytkownik zobowiązany będzie do dopłaty należnej przelewem lub za pomocą karty płatniczej lub karty kredytowej.

15. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie ani zwrotowi w przypadku jej utraty, kradzieży czy zniszczenia. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe, które zostały utracone (lub uszkodzone) po ich wydaniu Nabywcy z przyczyn nie leżących po stronie Wydawcy.

16. Karta Podarunkowa nie podlega zwrotowi oraz wymianie na środki pieniężne.

17. Realizacja Karty Podarunkowej przez Użytkownika będzie stanowiła ważną transakcję nawet w wypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Karty Podarunkowej w sposób nieuprawniony.

18. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w wypadku: a. upływu terminu ważności Karty Podarunkowej, b. braku środków pieniężnych na Karcie Podarunkowej, d. posługiwania się sfałszowaną Kartą Podarunkową, tj. niezgodną z dostarczonym wzorem lub nie posiadającą stosowanych przez Wydawcę zabezpieczeń.

19. Wszelkie reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi będą rozpatrywane przez sklep pieknybrzuszek.com wyłącznie na podstawie pisemnej reklamacji złożonej przez Użytkownika pod adresem: sklep@pieknybrzuszek.com bądź przesłanej na następujący adres Sklepu Antoniukowska 6/1, 15-845 Białystok , w terminie 14 (czternastu) dni od daty jej otrzymania.

20. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej, kod z Karty Podarunkowej, przyczynę reklamacji wraz z uzasadnieniem.

21. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Wydawca poinformuje w takiej samej formie, w jakiej została złożona, niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.

22. Towary zakupione z wykorzystaniem Karty Podarunkowej podlegają zwrotowi, a wymiana nieużywanego Towaru jest możliwa w ciągu 14 (czternastu) dni od daty zakupu.

23. W wypadku zwrotu Towaru zakupionego w sklepie Pieknybrzuszek.com przy użyciu Karty Podarunkowej, Wydawca przekaże Użytkownikowi nowy unikalny kod o wartości, stanowiącej równowartość ceny zakupu Towaru, uiszczonej przez Użytkownika za zwracany Towar lub wymieni Towar na nowy za ewentualną dopłatą (w przypadku wartości większej niż początkowy zakup. Podstawą uznania zwrotu Towaru jest przedstawienie przez Użytkownika dowodu zakupu Towaru w sklepie pieknybrzuszek.com

24. Karta Podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym oraz nie jest kartą płatniczą.

25. Karta podarunkowa nie może być nabyta przy użyciu kodów zniżkowych.

26. Karta podarunkowa nie pokrywa kosztów dostawy, chyba że zamówienie przekroczy odpowiednią kwotę uprawniającą do bezpłatnej dostawy.

27. Wydanie Karty Podarunkowej Nabywcy nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Nabywca, na żądanie zgłoszone Wydawcy najpóźniej w momencie wydawania Karty Podarunkowej, ma prawo, na dowód dokonania wpłaty na rzecz Wydawcy środków pieniężnych, otrzymać od Wydawcy jedynie pisemne pokwitowanie, nie stanowiące faktury VAT.

28. Przez nabycie Karty Podarunkowej Nabywca oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz akceptuje jego treść i warunki. Poprzez skorzystanie z Karty Podarunkowej Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz akceptuje jego treść i warunki.

29. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona Nabywcy na stronie internetowej pod adresem: pieknybrzuszek.com. Na żądanie Użytkownika, Wydawca przekaże Użytkownikowi treść niniejszego Regulaminu w formie pisemnej.

30. Wydawca przedsięwziął niezbędne środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie danych osobowych Nabywców odbywało się w zgodzie z odpowiednimi regulacjami prawnymi dotyczącymi przetwarzania i ochrony danych osobowych.

31. Dane osobowe przetwarzane są w celu umożliwienia korzystania z uprawnień, określonych w niniejszym Regulaminie. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do skorzystania z ww. uprawnień.

32. Za zgodą Nabywcy, jego dane osobowe będą przetwarzane przez Wydawcę oraz podmioty współpracujące i powiązane z Wydawcą, w celach marketingowych, promocyjnych i reklamowych, w tym także na potrzeby dostarczania informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. pochodzącej od w/w podmiotów, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym poczty elektronicznej i SMS-ów.

33. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może być w każdej chwili odwołana poprzez wysłanie Wydawcy pocztą elektroniczną na adres: sklep@pieknybrzuszek.com

35. Nabywcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania i żądania usunięcia.

36. Do wszelkich spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

37. Wydawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie bez podania przyczyny. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę. Nowy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu na stronie internetowej w sklepie pieknybrzuszek.com z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, z zastrzeżeniem, że zmiana taka nie będzie dotyczyła Kart Podarunkowych, wydanych do dnia zmiany Regulaminu.

38 Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 12.10.2022.

 

Regulamin promocji

10% zniżki przy zakupie powyżej 300 PLN

Wpisz kod: JESIENNE109  

 

1. Kod obowiązuje jednorazowo

2. Kod nie dotyczy produktów w promocji, przecenionych, z darmowa dostawą, zniżki nie łączą się

3. Kod należy wpisać od razu podczas składania zamówienia.

4. W przypadku zwrotu części zakupionych produktów, rabat jest przeliczany do ostatecznej kwoty zakupu i korygowana jest cena produktów według należnego lub nienależnego rabatu.