• Reklamacje

Reklamacje

 

Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży, gdy produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) można składać:
* pisemnie na adres:
 
Sklep Piękny Brzuszek
ul. Antoniukowska 6/1
15-845 Białystok
 
* lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@pieknybrzuszek.com
 

Konsument ponosi bezpośrednie koszty odesłania towaru. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca je po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), Sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu wraz z kosztami wysyłki lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie Towary do wyboru.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

 

Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres ul. Antoniukowska 6/1, 15- 845 Białystok

 Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

 Reklamacja związana z niedostarczeniem przesyłki z winy leżącej po stronie przewoźnika: W przypadku, gdy Kupujący nie otrzyma przesyłki z winy leżącej po stronie firmy kurierskiej lub poczty polskiej, powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Sklep, która składa reklamację u odpowiedniego przewoźnika, zgodnie z procedurami u niego obowiązującymi.

 

Wszelkie zwroty należności w związku z dokonaniem zwrotów przez Kupującego, odstąpieniem przez Kupującego od umowy, o których mowa powyżej nastąpią niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.