}
  • Zwroty i reklamacje

Zwrot zamówień

Klient ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty odebrania produktu. Odsyłane produkty wraz z oświadczeniem zwrotu należy odesłać bezpośrednio na adres sklepu

Formularz zwrotu można pobrać tutaj

 

W przypadku odstąpienia od umowy, konsument ponosi bezpośrednie koszty odesłania towaru.

Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób     dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do     zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Proszę odesłać nam rzeczy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni, od dnia w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli odeślą państwo rzecz przed upływem14 dni.

Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Prosimy o przesyłanie odzieży w stanie w jakim Państwo otrzymaliście, nieużywaną i zabezpieczona podczas transportu.

Prosimy aby bieliznę odsyłać w oryginalnych kartonach, w pudełku tak aby nie uległy zniszczeniu.

Towar uszkodzony podczas transportu w wyniku nieprawidłowego zabezpieczenia przesyłki przez Klienta nie podlega zwrotowi/wymianie.

Pieniądze zwrócimy Państwu zgodnie z wybraną formą w terminie 14 dni.

Towar używany, bez metek i odesłany po terminie na zwrot zostanie odesłany na koszt nadawcy.

 

  Wymiana produktu


Jeżeli interesuje Państwa wymiana zakupionego towaru, należy odesłać produkt opierając się na zasadach zwrotu opisanych powyżej w punkcie 1 i zamówić nowy towar.

 

  Reklamacje

 

Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży, gdy produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) można składać:
* pisemnie na adres:
 
Sklep Piękny Brzuszek
ul. Antoniukowska 6/1
15-845 Białystok
 
* lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@pieknybrzuszek.com
 

Konsument ponosi bezpośrednie koszty odesłania towaru. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), Sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu wraz z kosztami wysyłki lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie Towary do wyboru.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

 

Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres ul. Antoniukowska 6/1, 15- 845 Białystok

 Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

 Reklamacja związana z niedostarczeniem przesyłki z winy leżącej po stronie przewoźnika: W przypadku, gdy Kupujący nie otrzyma przesyłki z winy leżącej po stronie firmy kurierskiej lub poczty polskiej, powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Sklep, która składa reklamację u odpowiedniego przewoźnika, zgodnie z procedurami u niego obowiązującymi.

 

Wszelkie zwroty należności w związku z dokonaniem zwrotów przez Kupującego, odstąpieniem przez Kupującego od umowy, o których mowa powyżej nastąpią niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

 

Reklamacje z tytułu niezgodności z zamówieniem

Należy odesłać towar niezgodny z zamówieniem na swój koszt tradycyjna drogą na adres i zasadach podanych powyżej. Na swój koszt, tradycyjną drogą dostawy na adres sklepu w terminie 14 dni. Koszty, związane z odesłaniem towaru niezgodnego z zamówieniem, sklep zwraca po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Towar zostanie wymieniony na właściwy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), Sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu wraz z kosztami wysyłki lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie Towary do wyboru.

 

Formularz reklamacji można pobrać tutaj

 

Ubrania należy odesłać na swój koszt wraz z informacją o numerze konta na adres:

 

Sklep Piękny Brzuszek

ul. Antoniukowska 6/1

15-845 Białystok