• Reklamacje

Formularz reklamacji do pobrania:  Formularz

Dostarczono mi nieprawidłowy artykuł, co zrobić?

Zgłoś reklamacje na niezgodność towaru z zamówieniem na adres email:sklep@pieknybrzuszek.com lub telefonicznie. 

Jak tylko otrzymamy przesyłkę zwrotną w pierwszej kolejności wymienimy na właściwy artykuł, jeśli nie będzie dostępny zwrócimy środki.

Zlecimy odbiór swojego kuriera w następny dzień roboczy lub przygotujemy i wyślemy ci gotową etykietę do nadania w dowolnym Paczkomacie. 

 

Kliknij i Zgłoś niezgodność z zamówieniem

 

 

Rękojmia

1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych.
2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient będący konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta może:
a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
3. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
4. Klient będący konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
5. W wypadku Klienta będącego Konsumentem albo Przedsiębiorcą na prawach konsumenta koszty reklamacyjne pokrywa Sprzedawca, w szczególności koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedawcy jak i ponownego odesłania go do Klienta przez Sprzedawcę.
Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
6. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi  będącemu konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Regulamin”.
7. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta będącego konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta na przykład:
a) pisemnie na adres: ul. Antoniukowska 6/1, 15-845 Białystok;
b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@pieknybrzuszek.com;
c) Zaleca się podanie przez Klienta będącego konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
7. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji  niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
8. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta będącym konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy,   zostanie on poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie produktu na adres ul. Antoniukowska 6/1, 15- 845 Białystok. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient będący konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
9. Produkty prezentowane w Sklepie Internetowym mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do Produktu.

Regulamin